Referat fra Generalforsamling 20. August 2020

BHE GENERALFORASAMLING D. 20/8-20 KL 19.30 I CAFE TANNISBUGT
Følgende fra bestyrelsen var til stede:
Karlo Thomsen – Teddy Sørensen – Christian Engen – Dennis Dalin – Karina Nikkelsen
Fraværende fra bestyrelsen:
Jesper Kristensen
Derudover deltog kasserer Tine Helberg.
Derudover deltog der 17 borgere/erhversmedlemmer
Teddy bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Jørgen Jensen som dirigent, dette blev godkendt.
Jørgen Jensen oplyste at generalforsamling som sådan ikke kunne erklæres gyldig da indkaldelsen havde
været for sent annonceret. Det er ikke skrevet i BHE vedtægter at sociale medier er en godkendt offentlig
kilde derfor kan denne annoncering ikke godkendes pt.
Jørgen valgte dog at man gennem afstemning kunne godkende at mødet fortsatte, og dette blev godkendt.
• Formandens beretning:
I mangel af formand var det Teddy der fremlagde beretning som kan læses i sin fulde længde på
hjemmesiden.
Hovedpunkterne er dog at man i BHE stadig ser et samarbejde med Tversted som vejen frem i
forhold til de forskellige aktiviteter.
Der forventes tilsagn om at starte arbejdet oppe hos fisketrappen pr. 31/12-20 og efterfølgende
har man 3 år til at færdiggøre projektet.
Nok det vigtigste punkt for BHE er dog at der følges op på den organisationsplan der tidligere blev
lavet ved mødet på Bindslev Skole, og er der ”kasser” der ikke bliver besat, vil denne aktivitet blive
sat i bero.
Desuden blev det oplyst at vores kasserer stopper at vi er i gang med arbejdet om at finde en ny
som Tine naturligvis hjælper i gang.
• Årsregnskab:
Endnu et år med godt overskud på 92.300 kr. Tine fremlagde regnskabet som blev godkendt.• Indkomne forslag:
Ingen. Jørgen Jensen kommenterede dog at det var blevet ham fortalt at der efter godt et år uden
formand i aften efter mødet atter ville være en formand i BHE.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelsen:
Jesper Kristensen ønsker ikke genvalg – Anders Mikkelsen vælges
Karlo Thomsen ønsker ikke genvalg – Søren Pedersen vælges
Karina Nikkelsen genvælges
Suppleanter:
Rune Jensen genvælges
Dorthe Andersen genvælges
Frank Graff genvælges
• Valg af revisorer:
Claus Christensen ønsker ikke genvalg – Kenneth Mejlvang vælges
• Valg af revisor suppleant :
Hanne Karlshøj ønsker ikke genvalg – Dorthe Sørensen vælges
• Evt.:
Evald Jensen opfordrer til at man ikke skære ned på suppleanter da det netop der man har de
ekstra folk til at trække i ”arbejdstøjet”.
Hermed blev der af Jørgen Jensen takket for god ro og orden og der blev udleveret blomster til Tine, Karlo
og Jørgen.
Der blev serveret kaffe/the og oste/rullepølse madder.